MÛCİZE,yüce ALLÂHİN(insanlar akılları kadar düşünüp/İBRET alsınlar,onunla hayatını doğru ikame ve idame ederek, yaşasınlar diye)TAKDİR ederek yarattığı -AKIL üstü;İNSAN aklının anlamaktan aciz ve çaresiz kaldığı,beraberinde "HAYATA DAİR" zıtlı yönlü ve çok anlamlı(RÂHMET/ZÂHMET)yüklü HİKMETLİ "ibret ve işret" dersleri taşıyarak nazara seren "İLÂHİ/DOĞAL" olay ve olgulardır..

Bu manada!

Başta yüce ALLÂH'IN kendi (ZÂTİ)Varlığı olmak üzere yarattığı her ŞEY/her olgu ve olay;KÂİNAT HAYAT VE MAHLUKAT(İnsanlar-Hayvanlar Ve Bitkiler)ile beraber DOĞAL/TABİAT OLAYLARI(Rüzgarlar, Karlar, Yağmurlar,Seller/Depremler V.b) Ve de ZAMAN(Yıllar,Mevsimler,Aylar,Günler)Asla hiç şüphe yok ki,ONUN kadim ve de kavi “SIRR-I HİKMETİNİN” İBRET Ve İŞRET yüklü birer "MÛCİZEVİ" eseridir..

Bu nedenle!

Acaba "ALLAH MÛCİZE” yaratır mı/yaratmaz mı? demek, "AKLA” ziyandır;Gaflettir Ve dalalettir, hainlik Ve nankörlüktür Ve Alemlerin (TEK)Yaratıcı,kollayıcı koruyucu/Sahibi Ve Rezzaķı olan yüce ALLAHIN YARATILIŞ VE İMTİHAN sırrını inkar Ve tekfir etmektir "ŞİRKTİR,ZÂLİMLİK VE BÜHTANDIR" ki o da "İNSAN FITRATINA" aykırıdır..

O halde!

İnsanlar da yaratışları itibariyle birer "MÛCİZE" oldukları ve henüz daha kendilerini bile doğru/dürüst tanıyıp/bilmedikleri halde;Neden sürekli kendi dışındaki başka insanlardan Ve bilhassa da (ALLÂH'IN seçkin kulları/PEYGAMBERLERDEN) illâki "MÛCİZELER" bekler ve de arar/sorarlar?

Meselâ!

Bu konuda HAK Dostlarından(Hz.İbrahim,Hz.Musa,Hz.Süleyman,Hz.İsa Ve Hz.Meryem) ile sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'e(ass)izafe edilerek- gösterdikleri söylenen bir çok "MÛCİZE" vardır.Ancak eğer bunlar elbette (ALLAH HİKMETİNİN BİR İBRETİ OLARAK ONLARIN ELİYLE) gösterilmiş olsa bile;Ya ONUN Dininden koparak sapmış olanlara (NEMRUT,FİRAVUN,TÂĞUT gibi) toplumlarının malına ve hayatına kastetmiş zalim/Gaddar azılı,gafil DESPOT/Putperest-MÜŞRİK yöneticilere(İBRETLİ BİR DERS) vermek üzere bizzat yüce ALLÂH'IN LÜTFÜNUN BİR İNAM VE IHSANI ŞEKLİNDE PEYGAMBERLER ELİYLE GERÇEKLEŞTIRILMİŞ Ya da bununla beraber hayata dair çok başka "ANLAMLAR" da çıkarılarak-Müstakbel "İNSANLIK" için hayatı kolaylaştırıcı Ve düzenleyici "İBRETLER" taşıdığı için gerçekleştirilmiş olabilirler..Yoksa,her şeye kadir ve muktedir olan Ve de “Biz,eğer isteseydik hepinizi bir ümmet halinde yaratırdık!“diyen ALEMLERİN RABBİ” zaten;Yaratılış itibariyle(Aklı,Ruhu ve Bedeniyle)bir “MUCİZE” olan “İNSANOĞLUNA” neden sürekli “MUCİZELER” göstererek,Onunla korkutarak Ve de etkileyerek-ONU;Kendi “EZELİ VE EBEDİ” kadim /kavi  olan“DOSDOĞRU” yoluna yöneltsin ki? Çünkü,yüce ALLAHIN,dünya imtihanından sınamak üzere yaratarak ve Yolunu bulması için de “Akıl,nefis Ve İzanla” donatarak-Kaderini yaşamak üzere-DİNİNDE-serbest bıraktığı bir mahlukatının “İNSANIN” illa ki;Yüce ZATINA iman ve ibadet(Biat Ve itaat) etmesine asla ihtiyacı yoktur,ancak “İNSANIN yüce ALLAH’A” bütün maddi ve manevi varlığıyla beraber (aklen,kalben,ruhen,bedenen ve lisanen)sığınarak-Teslim ve  de Teskin olarak elbette  “İMAN  İBADET” etmeye ihtiyacı vardır ki, “Mülkün (TEK)Sahibi olan yüce ALLAH da,insanlardan kendisine “BİAT VE İTAAT” etmesini istiyor..

Bir Örnek!

Mesela Hz. İSA'NIN(as),Ölmüş olan bir insanı seslenerek "DİRİLTİP" Mezardan çıkardığı Ve yeniden ruhunu alarak yerine gönderdiğini ya da ellerini "AMA" bir adamın gözlerine sürerek açtığını, Yatalak bir insanı düzeltip yürüttüğü gibi söylemler var-ancak;Acaba Hz,İSA gerçekten böyle mi yaptı, Ve eğer yaptıysa "MÛCIZEDEN" sadece bunu mu anlamalıyız,? Hz.İSA ayrıca bir doktor muydu ki bunu yapabildi,hem doktor olsa bile, hangi doktor;Yüce ALLAHIN aldığı bir ruhu nasıl diriltebilir Ve hem bu "KIYAMET VE MAHŞER" yani (HESAP GÜNÜNÜN)ahkamına uygun olur mu?

Halbuki!

Hz. ISA(as),sadece ALLAHIN DİNİNİ İNSANLARA tebliğ ve tebellüğ ettirerek,Onları IRŞAT etmek, ahlâk ve Amelini doğrulayıp/ tamamlamakla görevli bir Peygamberdi,ki;Hiç bir Peygamberin insanları/MÛCİZELERLE korkutup/etkileyerek Onları-cebren yola/imana "DINE" getirmek gibi bir görevi de yoktur zaten..Çünkü,yüce ALLAH, Ahret’te hesabını vermek üzere- İNSANLARI Dininde serbest bırakmıştır;Neden ONLARI bizzat yarattığı MÛCİZELERLE ürkütüp-etkileyerek Kendine/DİNINE döndürmek zorunda bıraksın ki, hem bu ONUN evrensel mesajına/Vaadine Ve de şanına yakışır mı hiç?

Hem de bunu,”Biz eğer isteseydik,hepinizi bir “ÜMMET” şeklinde yaratırdık!” diyen, ilm-i iradesi, gücü,kuvvet ve kudreti,rahmet ve bereketi sonsuz/sınırsız,eşsiz /benzersiz olan Ve de “Her şeyi”;Sadece “OL!” deyince olduran Yüce ALLAH-diyecek/Öyle mi?

Bu nedenle!

Bence,Hz,İSA(as),Yüce ALLÂH'IN emriyle hayatını(Kullarına biçmiş olduğu sınırlı ömrünü yaşayarak)tamamlayarak ÖLMÜŞ insanları/Dirilterek,içinde meftun oldukları karanlık "MEZARLARDAN" çıkarmadı-ancak;Kendi imansızlık karanlığına gömülerek adeta yaşarken "ÖLMÜŞ" gibi hayattan kopmuş  olan ruhları, ALLÂH'IN kadim mesajıyla İRŞAT ederek,yol göstererek,kalbini aydınlatarak,Karanlığından arındırıp kurtararak-yeniden kendi  benliğine/KARAKTERİNE geri döndürdüğünden belki-Mecazen "DİRİLTMİŞ" şeklinde söylenmiş olabilir,ki sanıyorum bu örnek "AMA" Ve Sakat insanlar için de aynen "MECAZEN",(Hayat gerçeğine  kapalı olan) insanların gözlerini ALLAHIN mesajına (Dininin Emir ve Yasaklarına)çevirip/baktırarak açtırmak, ya da "TIP" İlmine göndermede bulunmak üzere ona-Dikkat çekmek için de kullanılabilir,diye düşünüyorum..

.....

(Sözde)İman etmiş bir grup insanlar Hz. İSA'YA gelerek;Ona..

-Yâ İSA,"Biz SANA(Dinine)iman ettik!”,RÂBBİNE söyle Bize(Göklerden)taze yiyecekler göndersin karnımız acıktı/Doyursun bizi!"dediler..

-Yüce ALLÂH (Hz. ISA'YA) Onlara de ki;"Biz yani (RABBİM)her an rızkınızı yaratmada değil miyiz ki,istiyorlar;Gökten indirdiğimiz yağmuru,güneşi Ve yerden çıkardığımız bol ve çeşit-çeşit nimeti görmüyorlar mı ki!?" diye buyurdu..

........

Evet!

Şüphesiz ki,Onlar Hz. İSA'YA İman ettikleri için değil,Gafletlerinden dolayı-her an hayatın içinde yaşadıkları gerçek (YARATILIŞ MÛCİZESİNİ)hiç fark etmedikleri için-Onu;Sanal "MÛCİZELERLE" sınayıp-TEST EDEREK,Şeytanlıklarıyla (SÖZDE) gülünç durumda bırakmak Ve ONUNLA ALAY ederek,aşağılamak,küçük düşürmek için bunu yapmışlardı ve ancak-Kendilerinin nasıl küçüldüklerini de asla hiç fark etmeden..

Çünkü!

MÜŞRİKLER için PEYGAMBERLERDEN Sürekli "MÛCİZE" istemek,Şüphesiz ki Onların-Kendileri gibi sapkın bazı din Adamlarını, Sihirbaz Ve Büyücüleri de kullanarak kurdukları-Uydurulmuş/Batıl "DİNLERİYLE" ikame ve idame ettikleri gayri ahlaki "KAST/SÖMÜRÜ" düzenlerini kollayıp/korumanın Ve sürdürmenin vazgeçilmez yegane yol ve yöntemiydi ki bunu yaparak da-SÖZDE;İstedikleri  sanal/sahte "MÛCİZELERLE" ALLÂH'IN ELÇİLERİNİ zor durumda bırakarak,adeta “BÜYÜCÜLERİN” seviyesine indirerek-Onların itibarini sarsarak-halkın gözünden düşürecek Ve kurmuş oldukları zülüm "DESPOT" düzenlerini sürdüreceklerdi,ancak bu “DÜZEN” her seferde başlarına yıkılarak geçirilmiştir.

Evet!

Her seferinde,Batıl "DİNLERİYLE/DÜZENLERİ" yıkılarak/BÂŞLARINA geçirilmiştir, Lâkin asla bitmedi ki-HÂLA;Günümüzde "21 ASIRDA" bile hala "DEĞİŞİK" biçimlerle devam ediyor..

Çünkü!

Sanıyorum,bu da elbet yüce ALLHIN biz gafil ve nankör "KULLARININ" başına sardığı başka bir ibret MÛCİZESİDİR, ki;Bu,İnsanlığın yaratılıştan itibaren "MÜMINLERLE MÜŞRİKLER" arasında başlanan "HAÇ VE HİLÂL" savaşıdır ki o da "KIYAMETE" kadar ilânihaye kesilmeden sürecektir..

Ve çünkü!

Yüce ALLÂH'IN da "YARATILIŞ MÛCİZESİ" her an aralıksız devam ediyor ve elbet edecektir,ki; ONUN Yarattığı İBRETLİ Nimeti de "MÜMİN ile MÜŞŔİKLERİ" de besleyip/büyüterek-yaşatmaya devam ediyor ve "KIYAMETE" kadar da devam edecektir..

Elbet!

Bunu bilen/anlayanlar için;Bunda elbet  HİKMETLİ Bir İBRET/MÛCİZESİ vardır.

Sevgilerimle..

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
“”