Demokratik hukuk devletinin bir gereği olarak yargı erki veciz söyleyişle “mülkün” yani devletin temeli olduğunun altını çizen Özşahin, şunları ifade etti:

"Bu temelin sağlam durabilmesi adaletin topluma dağıtılması noktasında sistemin tüm mekanizmalarının kusursuz çalışması, hiçbir sorunla karşılaşmaması, adalet adına şarttır. Kutsal yargı Türkiye'deki emektarları; 2019-2020 Adli Yılı'nın başlaması ile yeni bir dönemi daha karşılıyor. Her yeni Adli Yıl açılışında yargının yapısal sorunları gündeme getirilmekte ama sistemin ayrılmaz bir parçası olan yargı çalışanlarının sorunları unutulmakta, çözüm üretmek üzere gündeme dahi getirilmemektedir. Zabıt katibinin, mübaşirin, yazı işleri müdürünün bulunmadığı hangi mahkemede işlerlik sağlanarak yargı hizmetinin verilmesi mümkündür? Teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler çalışanları olmadan hangi Adalet Sarayının işlerliği sağlanabilir?.” 
 
-ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞANLARININ SORUNLARI VE ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
Yetersiz maaş ve maaş adaletsizliğine değinen Kadir Özşahin, adliye çalışanlarının görevleri gereği  iş yoğunlukları nedeni ile günün büyük bir kısmını çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

Özşahin, önerileri şöyle sıraladı:

"Ücret olarak ise en düşük ücreti alan kurum durumundalar. Diğer kamu çalışanları ile adliye çalışanları arasında maaş yönünden adaletsizlik mevcuttur. Tek amaç eşit işe eşit ücret kuralının adliye çalışanları içinde uygulanmasıdır. Adliye çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi, ücretlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası altında 'Adalet Hizmetleri' sınıfı oluşturulmalı, tüm adalet çalışanları bu sınıfa dahil edilmelidir.
-NÖBET ÜCRETİ

Personel Genel Müdürlüğünün 1.1.2006 tarih ve 80 sayılı genelgenin 9. maddesinde “657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak çıkarılan ve 13.3.1975 tarihli ve yönetmelik hükümlerine uyulmak şartıyla suçüstü ve sivil savunma nöbetleri karşılığı nöbet tutan (Hakim ve Savcı hariç)  personele yaptıkları fazla çalışmanın karşılığı mesai ücreti ödenmemesi kaydıyla idari izin verilmesi gerekir” hükmüne rağmen adliye çalışanlarına kanuni olan bu izinleri verilmeyip, zorunlu olarak çalıştırılmaktadırlar. Ödenmekte olan nöbet ücretinin kaldırılmış olması ve yerine bir düzenleme getirilmemesi büyük mağduriyete sebep olmuştur. Nöbet ücretlerinin yeniden verilmesi, verilmiyor ise kanunu hakkımız olan izinlerin verilmesi hususunda genelge yayınlanması.
 
-YARGI ÖDENEĞİ

Adalet bakanlığı çalışanları özlük hakları yönünden 657 Sayılı yasaya tabi ise de, yargılama usulüne göre 2802 sayılı yasaya tabi olarak çalışmaktadırlar. Bu nedenle Hakim ve Savcılara brüt maaşlarının 10 oranında ödenen yargı ödeneğinin, Adalet Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatı ile Yüksek yargı organlarının tüm personeline de ödenmesi hakkaniyet ölçülerine uygun olacaktır.
-İŞ RİSKİ TAZMİNATI

Adalet Bakanlığı çalışanları yaptıkları ve yerine getirdikleri görev nedeniyle her zaman çok ağır bir risk altında oldukları malumdur. Mahkemelerde çalışanlar direk Bakanlıkça görevlendirildikleri için hukuk ve icra mahkemeleri gibi mahkemelerde komisyonca görevlendirilememektedirler. Günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenerek tüm adliye çalışanlarına "İş Gücü Riski Tazminatı" adı altında ödeme yapılması gerekmektedir. Ayrıca yine adliyelerde 'Emanet Memuru' olarak çalışan memurlarımız bulunmaktadır. Emanet Memurları İş riski zammı olarak diğer memurlardan düşük ücret almaktadır. Bu memurlarımız, Silah, esrar , eroin ve buna benzer suç eşyalarını korumak, kollamak ve nakil işlerinde taşımakla görevli kişilerdir. İş Riskleri mevcuttur.

 - ADALET TAZMİNATI

Halen, Zabıt Katiplerine 4. dereceden itibaren ödenmekte olan adalet hizmet tazminatının 7. dereceden itibaren tüm çalışanlara (zabit katipleri dışında kalan personelde dahil tüm çalışanlara) kademeli olarak ödenmesi ve 50 puan artırılması gerekmektedir. Çünkü 4. derecede bu tazminattan yararlanabilmesi için bir zabıt katibin 18 yıl çalışması gerekmektedir. Bu da tecrübeye sahip ve iş verimi yükselen katipleri mağdur etmektedir .Yine emanet memurlarının adalet hizmetleri tazminatı zabıt katipleri ile aynı değildir. Emanet memurlarının adalet tazminatı düşüktür. Bu tazminatın zabıt katipleri ile aynı seviyeye getirilmesi gerekmektedir.

-EK GÖSTERGE
 
Adliyedeki Yazı İşleri Müdürlerinin ek göstergesinin 2 bin 200 olduğu, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum cezaevleri müdürlerinin göstergesinin 3 bin olduğu, bu nedenle bu haksızlığın giderilmesi ve Yazı İşleri Müdürlerinin ek göstergesinin 3 bine yükseltilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Hiç bir kurumda bu şekilde bir uygulama bulunmamaktadır.
 
-UYAP TAZMİNATI

Artık Adalet Bakanlığı'nın tüm işlerinin UYAP üzerinden yürütüldüğü düşünülürse ve çalışanlarının işlerinin veri girişine dönüşmüş olması nazara alındığında Zabıt Katipliği'nin değiştirilip yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi Adalet  Hizmetleri Sınıfı oluşturulmalı, yada VHKİ uzmanı veya müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. UYAP kullanımı yapan çalışanlarımıza UYAP tazminatı ödenmesi gerekmektedir."
 
Özşahin, belirtilen hususların yerine getirilmesi yönünde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bu hususların yerine getirilmesi durumunda, Avrupa Birliğine giriş aşamasında en çok ihtiyaç duyulan yargının,  çağın ve bakanlığın ileriye dönük gelişimini sağlayacak çalışmaların temelini oluşturacağı bilinmesi gerektiğini vurguladı.

Son yıllarda bakanlıkça yargı alanında verimli, uyumlu ve düzenli çalışma adına yapılan; medeni yasanın değiştirilmesi, TC' nın değiştirilmesi, UYAP gibi çalışmaların düzenli bir sistem içerisinde yürütülebilmesi,  ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmiş personeller tarafından yerine getirilebileceğinin altını çizen Özşahin, "Bu vesile ile çalışmalarımızın buna ışık tutacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle de “ Geciken Adalet;  Adalet Değildir” sloganıyla hareket eden tüm çalışanların bu taleplerinin değerlendirilmesi ve mümkün mertebe yerine getirilmesi, sendikalar ile hükumet arasında imzalanan mutabakat metninin acilen uygulanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesi yönünde çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz."şeklinde ifade etti.